61.jpg
12.jpg
3.jpg
14.jpg

Verenigings Fok Reglement 2016

1.      ALGEMEEN

1.1    Dit reglement voor de Parson Russell Terrier, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Parson Russell zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 7 april 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2    Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Parson Russell Terrier, woonachtig in Nederland.

1.3    Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4    Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5    Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6    Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.


2.    FOKREGELS
       Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1    Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
        Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2    Herhaalcombinaties:
        Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3    Minimum leeftijd reu:
        De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste twaalf maanden zijn.

2.4    Aantal dekkingen:
        De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 50 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
        Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
        NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
        NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5    Cryptorchide en monorchide:
        Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6     Gebruik buitenlandse dekreuen:
         Wanneer en lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding,
         wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de    gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
         Reuen uit het buitenland moeten aan de eisen van het fokreglement van de Parson Russell Terrier Club Nederland voldoen.

2.7    Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
        Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3.     WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1    Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
    
3.2    Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3    Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4    Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
    
3.5    Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4.    GEZONDHEIDSREGELS

4.1    Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
         Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2    Verplicht screeningsonderzoek.    
         Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
    •    Patella Luxatie                                             
    •    Oogziektes: geldig oogonderzoek door oogartsen uit de lijst van ECVO oogspecialisten. Deze lijst is te vinden op de site van de Raad van Beheer.                                          

4.3     Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van  onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.           
    •    Patella Luxatie graad 1 t/m 4  
    •    Oogafwijkingen:
    •    Cataract congenital
    •    Cataract niet- congenital
    •    Retina Dysplasie
    •    Entropion / Ectropion
    •    Distichiasis
    •    Primaire Lens Luxatie
    •    Progressive Retina Atrofie

4.4     Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.  
    •     Ernstige over of onderbeet
    •     Knikstaart

4.5     Aanbevolen Testen
        Baer (doofheidsonderzoek)
        DNA/test voor Late Onset Ataxia (LOA)            

5.    GEDRAGSREGELS

5.1    Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2      Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6.    WERKGESCHIKTHEID

6.1    Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7.    EXTERIEURREGELS

7.1    Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie  en daar minimaal de kwalificatie van zeer goed op elke expositie te hebben behaald.

7.2     Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8.    REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1    Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2    Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9.    SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1     Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2     Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3    In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10    INWERKINGTREDING

10.1    Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.


           Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Parson Russell Terrier Club Nederland op 7 april 2013


De voorzitter,                        De Secretaris
J. Bode van de Meeberg                    V. Legué

Download VFR Raad 2016 hier

Agenda

Algemene Leden Vergadering
22 april 2018,13:00 -
KampioenschapsClubMatch 2018
17 juni 2018,08:30 -
001.gif
tas.gif

Aantal bezoekers

Totaal 111653